Radio Atlanta 1964-1965 (Mi-Amigo) Test BC

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Atlanta